Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Slovensko

Tátra-almanach, Szlovenszkói városképek, Bratislava, 1938, 215 p.

Metstké sociografie, so zvláštnym zreteľom na zmeny v období medzi 1918-38.

Darkó István: Losonc. In: Tátra-almanach

Gömöry János: Eperjes. In: Tátra-almanach

Jócsik Lajos: Érsekújvár. In: Tátra-almanach

Szalatnay Rezső: Lőcse. In: Tátra-almanach

Sziklay Ferenc: Kassa. In: Tátra-almanach

Szvatkó Pál: Szlovenszkói városok. In: Tátra-almanach

 

Balogh Edgár: Galántai kistükör In: Szlovenszkói küldetés 1984

„Zrkadlo galantského okresu” správa z roku 1931 o sociografických bádaniach bratislavskej skupiny Sarló.

 

Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág (Jelentés a Garam mentéről), Bratislava, Madách, 1974, 231 p.

Sociografické rozprávanie o rodnej dedine spisovateľa. Výpoveď o niekdajšej a postupne zmenenej dedine Hontfüzesgyarmat. 

 

Zalabai Zsigmond: Hazahív a harangszó, Bratislava, Madách, 1985, 247 p.

Život ľudu v dedine Ipolypásztó medzi 1918–1945.

 

Zalabai Zsigmond: Mindenekről számot adok, Bratislava, Madách, 1984, 267 p.

História rodnej dediny spisovateľa do roku 1918.

 

Alapy Gyula: A csallóközi halászat története. (História rybárstva na Žitnom ostrove), Komárno, 1933, 166 p.

Nové vydanie: Kalligram Könyvkiadó, Bratislava 1994 (Csallóközi Kiskönyvtár), 259 p.

 

Albertini Béla: A Sarló szociofotós vonulata, Bratislavay, Madách, 1993, 142 p.

Spracovanie sociofotografickej činnosti hnutia Sarló na Slovensku.

 

A tölgyerdőre épült város, Felföldi tájak, városok, Dunajská Streda, Lilium Aurum, 1996, 211 p.

Publikácia obsahuje 27 esseí a cestopisov menších oblastí južného Slovenska.

Simándy Pál: Losonc. In: A tölgyerdőre épült város

Szalatnai Rezső: Utazás a Szepességen. In: A tölgyerdőre épült város

Vájlok Sándor: Mátyusföld. In: A tölgyerdőre épült város

 

Az éhség legendája, Csehszlovákiai magyar valóságirodalom a két világháború között, Bratislava, Madách Kiadó, 1975, 475 p.

Zbierka medzivojnovej dokumentaristickej  a sociografickej tvorby Maďarov v Československu.

 

Baláž, Anton: Hriešna Vydrica, Bratislava, 2007, 200 p.

História neslávnej štvrte Bratislavy, sociografia na základe výpovedí.

 

Baláž, Anton: Transporty nádeje, Slovenskí Židia na ceste do novej vlasti, Bratislava, 2010, 231 p.

Emigrácia slovenských Židov do Izraela po roku 1948.

 

Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd. (Beseda v údolí Dunaja) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1974, 611 p.

Články, štúdie, dokumenty 1929–1972.

 

CRISIS MANIA, Bratislava, Občianske združenie COL-ME, 2010, 102 p.

Výsledky jedného workshopu medzi jeseňou 2009 a jarou 2010. Tri organizácie z troch štátov (Budapest, Praha, Bratislava) vypracovali jednu tému: hospodársku krízu a okolo toho vzbĺknutú mániu. 

 

Ez volt a Sarló, Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. Kossuth–Madách, Budapest–Bratislava, 1978.

Činnosť Sarló, obsažná bibliografia súvisiaca s činnosťou hnutia. 

 

Farkas István: Találkozás a régi várossal. Tatra, 1937. 6. szám, [172]–175. p.

 

Fehérváry István: Magyarok a nyelvhatáron. Rožňava, Sajó-Vidék [1937], 246, [2.] p.

 

Fukári Valéria: Haza, a mélyben. In: Visszatekintés. Vybrané články, kritiky, výpovede a štúdie. Nap Kiadó, Dunajská Streda 2010 (kaleidoszkóp könyvek 18.), 61–77. p.

 

Gál Sándor: Szociográfiák, Egybegyűjtött művei IV., Bratislava, AB-ART, 2004, 352 p.

Kniha obsahuje 9 sociografických prác autora zo života Maďarov na Slovensku z rôznych aspektov. 

 

Horváth István: Szlovákok Nógrádban 1920–1938. In Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Osiris Kiadó–1956-os Intézet, Budapest 1995 (’56 – Az Osiris Kiadó és az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézetének sorozata), 222–235. p. 

 

Jilemnický, Peter: Kronika, Bratislava,1959, 288 p.

Klasický román slovenskej krásnej literatúry, sociografia dediny Čierny Balog.

 

Jócsik Lajos: Egy városképhez. Tatra, 1938. 2. szám, [33]–37. p.; 3. szám, [79]–83. p.

 

Hradský, Juraj – Mallinerits, Jozef: Rusovce, Oroszvár-Karlburg, Bratislava, 2007, 256 p.

Monografia Rusoviec.

 

Kisebbségi problémák. A lévai Járási Közművelődési Testület 1936–1937. évi előadássorozatából. Levice 1937.

 

Krammer Jenő: A szlovenszkói magyar serdülők lelkivilága. Sociálno-psychologická štúdia. Budapest 1935 (Nagy László Könyvtár 3.).

 

Mahnyik Andor: Csallóköz. Tanulmány a honismeret, az agrár- és a szociálpolitika köréből. Komárno-Komárom, 1935, 204 p.

Új kiadás: Pozsony, Kalligram 1993 (Csallóközi Kiskönyvtár), 223. p. Sajtó alá rendezte és szerkesztette: Koncsol László. A Függelék anyagát közli s az utószót írta Vadkerty Katalin.

 

Magyarok Csehszlovákiában 1918–1938. Szerkesztette: Borsody István. Az Ország Útja, Budapest [1938], 219 p.

 

Mónus Gyula–Szerényi Ferdinánd: Bene–Bena község jelene és múltja. (Szociografiai tanulmány.) Nyomatott a Kálvin nyomdában, Beregszász 1934, 71 p.

 

Ollík, Teodor: K tradíciam marxistického sociologického výskumu na Slovensku, In: Sociológia 8, 1976, č. 3

Tanulmány a marxista szociológiai kutatás hagyományairól, különös tekintettel a szociográfia szerepére.

 

Peéry Rezső: A végzet bábjátéka, avagy Peremmagyarok az idő sodrában. Kalligram, Pozsony 1993 (Peéry Rezső válogatott művei [1.]).

Válogatta, közzéteszi, a szöveget gondozta, továbbá az utószót, a jegyzeteket és a névmagyarázatokat írta: Filep Tamás Gusztáv és Tóth László.

 

Gróf Révay József: Kisnemesek Tajnán. Adatok egy felvidéki falu és egy társadalmi réteg történeti monográfiájához. In uő: Mások megértéséről. Esszék, tanulmányok. – Kisnemesek Tajnán. Adatok egy felvidéki falu és egy társadalmi réteg történeti monográfiájához.  Ister, Budapest 1999, 153–289.

Válogatta: Filep Tamás Gusztáv. A bevezető tanulmányt írta: Perecz László. A jegyzeteket összeállította: Filep Tamás Gusztáv és Szent-Miklóssy Andrea. Első kiadása: Mefhosz kiadása. [Budapest] 1942, 177 p.

 

Salner, Peter: Taká bola Bratislava, Bratislava, 1991

„Ilyen volt Pozsony“ – a város történetének sokrétű leírása az elmúlt száz évben.

 

Satinský, Július: Polstoročie s Bratislavou, Z mojich denníkov, Bratislava, 2002, 118 o.

„Fél évszázad Pozsonnyal“ – Július Satinský múltidéző visszaemlékezései a városról 1946 és 1989 között írt naplói alapján.

 

Sellyei József: Nádas házak, Válogatás a szerző műveiből, Pozsony, 1957, 482 o.

Szépirodalmi munkái mellett a kötet tartalmazza a szerző szociográfiai tanulmányait, riportjait, valamint a néphagyomány gyűjtésével kapcsolatos írásait.

 

Szalatnai Rezső: Van menekvés. Slov. Grafia, Bratislava–Pozsony, 1932.

 

Sztáray Antal: A keleti végekről. Toldy-kör, Bratislava–Pozsony 1943 (Szlovákiai magyar füzetek), 20 p.

 

Szvatkó Pál: A változás élménye. Válogatott írások. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony 1994, 340 p.

Válogatta, szerkesztette, a szöveget gondozta, jegyzetekkel ellátta, valamint a bevezető tanulmányt írta: Filep Tamás Gusztáv és G. Kovács László.

 

Tarabíková, Zuzana: Štefánkove základy sociografie Slovenska, In: Acta Culturologica XII, Bratislava, 2004

Szociológiai tanulmány Anton Štefánek munkásságáról.

 

Tennivalóink a falunk. Jarnó József és Szerényi Ferdinánd előadásai. Magyar Munkaközösség 1932, Virradat Könyvnyomda, Komárno, 32. p.

 

Vagyunk és leszünk. A szlovenszkói magyarság társadalmi rajza 1918–1945.