Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

O projekte

Cieľ projektu

Predstavenie a spracovanie odbornej literatúry sociológie a vizuálne zobrazenie životných situácií jednotlivých mikroregiónov slovensko-maďarského prihraničného regiónu. Jedná sa o doplňujúcu iniciatívu, nakoľko v uplynulom období sa na tomto území uskutočnili v prvom rade sociologické kvantitatívne výskumy. Chýbal individuálny prístup, predstavenie spoločenského a každodenného života a ak aj došlo k takýmto procesom, tieto neboli dostatočne publikované. K tomuto chce tento projekt prispieť.

 

Prvky projekt

  1. Preskúmať najdôležitejšie práce, ktoré vznikli vďaka nástrojom sociografie v slovensko-maďarskom prihraničnom území, prípadne v (Česko)Slovensku a v Maďarsku a prezentovať ich slovenskej a maďarskej verejnosti.
  2. Motivovať nové diela sociografie, sociofotografie a sociofilmu prostredníctvom vyhlásenia súťaže. Chceme obrátiť pozornosť na prezentáciu života ľudí v jednotlivých mikroregiónoch reálne, príťažlivým spôsobom pre širšiu verejnosť, podľa možnosti predstavením jednej menšej komunity alebo jednej osoby.
  3. Prostredníctvom médií, v prvom rade televízie predstaviť popri súčasných technických  podmienkach fakt, že tu existuje možnosť na dvojjazyčnú diskusiu v slovensko-maďarskej súvislosti. Toto by umožnilo aj predstavenie spoločných záležitostí dvoch národov smerom k verejnosti.

 

Plánované výsledky projektu:

  1. Predstavenie najdôležitejšej sociografickej literatúry.
  2. Vytvorenie internetovej stránky, na ktorej bude možné sledovať realizáciu projektu a jeho výstupy.
  3. Zverejnenie a vyhodnotenie súťaže na webstránke a v médiách v kategórii sociografia, sociofoto a sociofilm.
  4. Prezentácia výsledkov na úvodnej a záverečnej konferencii..
  5. Príprava modelu dvojjazyčného vysielania, ktoré bude demonštrovať, že  možnosť na diskusiu existuje.
  6. Zabezpečenie publicity projektu a odboru sociografie v národných aj regionálnych médiách.