Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Szociográfiák – Szlovákia

 

Tátra-almanach, Szlovenszkói városképek, Pozsony, 1938, 215 o.

Városszociográfiák, különös tekintettel az 1918-38 közötti időszak változásaira.

Darkó István: Losonc. In: Tátra-almanach

Gömöry János: Eperjes. In: Tátra-almanach

Jócsik Lajos: Érsekújvár. In: Tátra-almanach

Szalatnay Rezső: Lőcse. In: Tátra-almanach

Sziklay Ferenc: Kassa. In: Tátra-almanach

Szvatkó Pál: Szlovenszkói városok. In: Tátra-almanach

 

Balogh Edgár: Galántai kistükör In: Szlovenszkói küldetés 1984

„A galántai járás kistükre” a Sarló pozsonyi csoportjának 1931-ben végzett szociográfiai kutatásáról szóló beszámoló.

 

Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág (Jelentés a Garam mentéről), Pozsony, Madách, 1974, 231 o.

Regényes szociográfia az író szülőfalujáról, Hontfüzesgyarmatról, vallomás az egykori és fokozatosan átalakuló faluról. 

 

Zalabai Zsigmond: Hazahív a harangszó, Pozsony, Madách, 1985, 247 o.

Ipolypásztó népélete 1918–1945.

 

Zalabai Zsigmond: Mindenekről számot adok, Pozsony, Madách, 1984, 267 o.

A szerző szülőfaluja, Ipolypásztó falutörténete 1918-ig.

 

Alapy Gyula: A csallóközi halászat története. Komárom, 1933, 166 p.

Új kiadás: Kalligram Könyvkiadó, Pozsony 1994 (Csallóközi Kiskönyvtár), 259 p. Sajtó alá rendezte, a Név- és tárgymutatót írta: Koncsol László. Az előszót írta: Timaffy László.

 

Albertini Béla: A Sarló szociofotós vonulata, Pozsony, Madách, 1993, 142 o.

A szlovákiai magyar Sarló mozgalom szociofotós tevékenységének feldolgozása.

 

A tölgyerdőre épült város, Felföldi tájak, városok, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 1996, 211 o.

A kötet 27 esszét és útirajzot tartalmaz a felvidéki kistájakról és városokról.

Simándy Pál: Losonc. In: A tölgyerdőre épült város

Szalatnai Rezső: Utazás a Szepességen. In: A tölgyerdőre épült város

Vájlok Sándor: Mátyusföld. In: A tölgyerdőre épült város

 

Az éhség legendája, Csehszlovákiai magyar valóságirodalom a két világháború között, Pozsony, Madách Kiadó, 1975, 475 o.

Válogatás a két világháború közötti csehszlovákiai magyar dokumentumirodalom, szociográfia alkotásaiból.

 

Baláž, Anton: Hriešna Vydrica, Bratislava, 2007, 200 o.

„A bűnös Vödric“ – Pozsony hírhedt vigalmi negyedének története, szociográfiája és későbbi sorsának alakulása dokumentumok, elbeszélések alapján.

 

Baláž, Anton: Transporty nádeje, Slovenskí Židia na ceste do novej vlasti, Bratislava, 2010, 231 o.

„A remény szállítmányai“ – a szlovákiai zsidók kivándorlása Izraelbe 1948 után.

 

Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1974, 611 p.

Cikkek, tanulmányok, dokumentumok 1929–1972. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta: Sándor László

 

CRISIS MANIA, Bratislava, Občianske združenie COL-ME, 2010, 102 o.

Egy 2009 ősze és 2010 tavasza között lezajlott workshop eredményei. Három szervezet, három országból (Budapest, Prága, Pozsony) feldolgozott egy témát: az un. gazdasági válságot és az azt körülvevő mániát.

 

Ez volt a Sarló, Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. Kossuth–Madách, Budapest–Bratislava, 1978.

Összeállította és a bevezetőt írta: Sándor László. A Sarló tevékenységére, társadalomkutató munkájára vonatkozó terjedelmes bibliográfiával.

 

Farkas István: Találkozás a régi várossal. Tátra, 1937. 6. szám, [172]–175. p.

 

Fehérváry István: Magyarok a nyelvhatáron. Rozsnyó, Sajó-Vidék [1937], 246, [2.] p.

 

Fukári Valéria: Haza, a mélyben. In uő: Visszatekintés. Válogatott cikkek, kritikák, vallomások, tanulmányok. Nap Kiadó, Dunaszerdahely 2010 (kaleidoszkóp könyvek 18.), 61–77. p.

 

Gál Sándor: Szociográfiák, Egybegyűjtött művei IV., Pozsony, AB-ART, 2004, 352 o.

A kötet a szerző 9 szociográfiai írását tartalmazza a szlovákiai magyarok életének különböző területeiről.

 

Horváth István: Szlovákok Nógrádban 1920–1938. In Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Osiris Kiadó–1956-os Intézet, Budapest 1995 (’56 – Az Osiris Kiadó és az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézetének sorozata), 222–235. p. 

Szerkesztő: Valuch Tibor. Munkatársak: Juhász György–Völgyesi Zoltán. A szerkesztésben közreműködött: Püski Levente.

 

Jilemnický, Peter: Garammenti krónika, Bratislava,1959, 288 o.

A szlovák szépirodalom klasszikus alkotása, egy Garam menti falu, Feketebalog regényes szociográfiája.

 

Jócsik Lajos: Egy városképhez. Tátra, 1938. 2. szám, [33]–37. p.; 3. szám, [79]–83. p.

 

Hradský, Juraj – Mallinerits, Jozef: Rusovce, Oroszvár-Karlburg, Bratislava, 2007, 256 o.

A Pozsony melletti Oroszvár község falutörténete, monográfiája.

 

Kisebbségi problémák. A lévai Járási Közművelődési Testület 1936–1937. évi előadássorozatából. Levice 1937.

 

Krammer Jenő: A szlovenszkói magyar serdülők lelkivilága. Szociálpszichológia tanulmány. Budapest 1935 (Nagy László Könyvtár 3.).

 

Mahnyik Andor: Csallóköz. Tanulmány a honismeret, az agrár- és a szociálpolitika köréből. Komárno-Komárom, szerző kiadása, 1935, 204 p.

Új kiadás: Pozsony, Kalligram 1993 (Csallóközi Kiskönyvtár), 223. p. Sajtó alá rendezte és szerkesztette: Koncsol László. A Függelék anyagát közli s az utószót írta Vadkerty Katalin.

 

Magyarok Csehszlovákiában 1918–1938. Szerkesztette: Borsody István. Az Ország Útja, Budapest [1938], 219 p.

 

Mónus Gyula–Szerényi Ferdinánd: Bene–Bena község jelene és múltja. (Szociografiai tanulmány.) Nyomatott a Kálvin nyomdában, Beregszász 1934, 71 p.

 

Ollík, Teodor: K tradíciam marxistického sociologického výskumu na Slovensku, In: Sociológia 8, 1976, č. 3

Tanulmány a marxista szociológiai kutatás hagyományairól, különös tekintettel a szociográfia szerepére.

 

Peéry Rezső: A végzet bábjátéka, avagy Peremmagyarok az idő sodrában. Kalligram, Pozsony 1993 (Peéry Rezső válogatott művei [1.]).

Válogatta, közzéteszi, a szöveget gondozta, továbbá az utószót, a jegyzeteket és a névmagyarázatokat írta: Filep Tamás Gusztáv és Tóth László.

 

Gróf Révay József: Kisnemesek Tajnán. Adatok egy felvidéki falu és egy társadalmi réteg történeti monográfiájához. In uő: Mások megértéséről. Esszék, tanulmányok. – Kisnemesek Tajnán. Adatok egy felvidéki falu és egy társadalmi réteg történeti monográfiájához.  Ister, Budapest 1999, 153–289.

Válogatta: Filep Tamás Gusztáv. A bevezető tanulmányt írta: Perecz László. A jegyzeteket összeállította: Filep Tamás Gusztáv és Szent-Miklóssy Andrea. Első kiadása: Mefhosz kiadása. [Budapest] 1942, 177 p.

 

Salner, Peter: Taká bola Bratislava, Bratislava, 1991

„Ilyen volt Pozsony“ – a város történetének sokrétű leírása az elmúlt száz évben.

 

Satinský, Július: Polstoročie s Bratislavou, Z mojich denníkov, Bratislava, 2002, 118 o.

„Fél évszázad Pozsonnyal“ – Július Satinský múltidéző visszaemlékezései a városról 1946 és 1989 között írt naplói alapján.

 

Sellyei József: Nádas házak, Válogatás a szerző műveiből, Pozsony, 1957, 482 o.

Szépirodalmi munkái mellett a kötet tartalmazza a szerző szociográfiai tanulmányait, riportjait, valamint a néphagyomány gyűjtésével kapcsolatos írásait.

 

Szalatnai Rezső: Van menekvés. Slov. Grafia, Bratislava–Pozsony, 1932.

 

Sztáray Antal: A keleti végekről. Toldy-kör, Bratislava–Pozsony 1943 (Szlovákiai magyar füzetek), 20 p.

 

Szvatkó Pál: A változás élménye. Válogatott írások. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony 1994, 340 p.

Válogatta, szerkesztette, a szöveget gondozta, jegyzetekkel ellátta, valamint a bevezető tanulmányt írta: Filep Tamás Gusztáv és G. Kovács László.

 

Tarabíková, Zuzana: Štefánkove základy sociografie Slovenska, In: Acta Culturologica XII, Bratislava, 2004

Szociológiai tanulmány Anton Štefánek munkásságáról.

 

Tennivalóink a falunk. Jarnó József és Szerényi Ferdinánd előadásai. Magyar Munkaközösség 1932, Virradat Könyvnyomda, Komárno, 32. p.

 

Vagyunk és leszünk. A szlovenszkói magyarság társadalmi rajza 1918–1945. Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta Fazekas József. Kalligram, Pozsony 1993, 300 p.